Konzultacije

Uvodno pravno informiranje i savjetovanje.

Područje djelovanja i usluge odvjetničkog društva.

Kontaktni podaci odvjetničkog društva.

odvjetnički ured

O Društvu

Zekanović, Bitanga i partneri d.o.o. je odvjetničko društvo sa sjedištem u Zadru, sa djelatnošću društva usmjerenom prvenstveno na područje Zadarske županije i šire okolice.

Odvjetničko društvo pruža sve vrste pravnih usluga, u skladu sa odredbama važečih zakona koji normiraju odvjetničku djelatnost, te u skladu sa pravilima Kodeksa odvjetničke etike.

Djelatnost obuhvaća poslove pravne pomoći domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, a osobito davanje pravnih savjeta, sastavljanja ugovora i drugih isprava, zastupanja stranaka  u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, te u odnosima između osoba privatnog prava.

Naše usluge

Područja Prakse

Odvjetničko društvo pruža sve vrste usluga s područja obveznog prava, koje između ostalog uključuju:

 • Sastav ugovora i jednostranih izjava volje
 • Utuženje novčanih i nenovčanih potraživanja koja proizlaze iz ugovornih i izvanugovornih odnosa obveznopravne naravi
 • Prisilno izvršenje dugovanih tražbina (ovrha)
 • Sastav opomena i zastupanje u izvansudskom ostvarenju potraživanja
 • Tužbe za naknadu imovinske štete (oštećenje stvari, propuštena dobit, prometne nesreće i slično) i neimovinske štete (povrede života i zdravlja, te prava osobnosti – časti, ugleda i drugo)
 • Zastupanje pred trećim osobama u odnosima privatnopravnog karaktera
 • Pravno savjetovanje o svim pitanjima s područja obveznog prava
 • druge usluge

Odvjetničko društvo pruža sve vrste usluga s područja stvarnog prava, između ostalog uključujući:

 • Zastupanje u sudskim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva
 • Zastupanje u sudskim postupcima radi zaštite prava vlasništva
 • Zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarenja i zaštite drugih stvarnih prava
 • Upis stvarnih prava i drugih prava u zemljišnu knjigu (gruntovnicu)
 • Sastav ugovora radi stjecanja i drugog raspolaganja stvarnim pravima
 • Izvid i istraživanje knjižnog stanja, pribava ili ishođenje odgovarajuće dokumentacije i isprava u pogledu stvarnih prava na nekretninama
 • Zaštita posjeda
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice, etažiranje, spajanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
 • Osiguranje osnivanjem založnog prava na nekretini (hipoteka) ili fiducijarnog vlasništva
 • druge usluge

  Odvjetničko društvo pruža sve vrste usluga s područja stvarnog prava, između ostalog uključujući:

  • Zastupanje u sudskim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva
  • Zastupanje u sudskim postupcima radi zaštite prava vlasništva
  • Zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarenja i zaštite drugih stvarnih prava
  • Upis stvarnih prava i drugih prava u zemljišnu knjigu (gruntovnicu)
  • Sastav ugovora radi stjecanja i drugog raspolaganja stvarnim pravima
  • Izvid i istraživanje knjižnog stanja, pribava ili ishođenje odgovarajuće dokumentacije i isprava u pogledu stvarnih prava na nekretninama
  • Zaštita posjeda
  • Razvrgnuće suvlasničke zajednice, etažiranje, spajanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
  • Osiguranje osnivanjem založnog prava na nekretini (hipoteka) ili fiducijarnog vlasništva
  • druge usluge

Pravne usluge sa područja trgovačkog prava i prava društava između ostalog uključuju:

 • Pružanje pravne pomoći pri osnivanju trgovačkih društava i statusnim promjenama društva
 • Savjetovanje, priprema pravnih akata i odluka pri osnivanju društva, donošenju odluka i poslovanju društva
 • Zastupanje društva u trgovačkim sporovima i postupcima pred sudovima, državnim tijelima te u privatnopravnim odnosima s trećim osobama
 • Zastupanje članova društva, članova nadzornog odbora ili uprave pri ostvarivanju prava prema društvu
 • Sastav ugovora, odluka i izjava s područja trgovačkog prava
 • Korporativno upravljanje
 • Zastupanje u stečajnim i predstečajnim postupcima, ovrsi, likvidaciji
 • druge usluge

Odvjetničke usluge s područja radnoga prava između ostalog obuhvaćaju:

 • Pravno savjetovanje radnika ili poslodavca u pogledu prava i obveza s osnova radnih odnosa
 • Izrada ugovora o radu, menadžerskih ugovora, pravilnika o radu i drugih općih akata koji uređuju radno-pravne odnose
 • Zastupanje radnika pred poslodavcem
 • Zastupanje u radnim sporovima i postupcima koji istima prethode
 • Zastupanje u parnicama radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate novčanih iznosa proizašlih iz radnog odnosa, utvrđenja postojanja radnog odnosa, sporovima radi povrede dostojanstva radnika, “mobbinga”, naknade štete
 • Zastupanje u sporovima zbog ozljeda na radu ili profesionalne bolesti
 • Zastupanje i savjetovanje poslodavca u radnim sporovima
 • druge usluge

Odvjetničke usluge s područja kaznenog prava između ostalog uključuju:

 • Zastupanje i obrana u kaznenim postupcima
 • Sastav kaznene prijave
 • Sastav prijedloga sucu istrage radi provođenja dokaznih radnji, sastav optužnice i preuzimanje progona protiv okrivljenika, sastav odgovora na optužnicu, sastav pisane obrane, postupku sastav odštetnog odnosno imovinskogpravnog zahtjeva
 • Zastupanje oštećenika u kaznenom postupku
 • Pregovaranje o krivnji i ishođenju povoljnije sankcije
 • Zastupanje i obrana u postupcima nakon osude i tijekom izvršavanja izrečene sankcije
 • Sastav molbi za pomilovanje, za odgodu izvršenja kazne, za prekid izdržavanja kazne, sastav zahtjeva za uvjetni otpust, za brisanje osude
 • druge usluge

Odvjetničke usluge s područja prekršajnog prava između ostalog uključuju:

 • Obrana okrivljenika u prekršajnom postupku
 • Zastupanje oštećenika u prekršajnom postupku
 • Sastav prekršajne prijave
 • Sastav prigovora protiv prekršajnog naloga
 • Sastav pisane obrane
 • Sastav odštetnog odnosno imovinskopravnog zahtjeva oštećenika
 • Sastav žalbi i ostalih podnesaka
 • druge usluge

Odvjetničke usluge s područja nasljednog prava između ostalog uključuju:

 • Pokretanje ostavinskog postupka pred nadležnim domaćim i inozemnim tijelom
 • Prikupljanje podataka o imovini ostavitelja
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima
 • Zastupanje u parničnim postupcima koji proizlaze iz ostavinskog postupka i kojima su predmet prava i obveze s osnova nasljednog prava
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • Sastavljanje oporuke
 • Sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora i jednostranih izjava volje
 • Sastavljanje isprava iz područja nasljednog prava
 • druge usluge

Odvjetničke usluge iz područja ovršnog i stečajnog prava između ostalog uključuju:

 • Zastupanje ovrhovoditelja, ovršenika ili treće osobe u ovršnim postupcima protiv domaćih osoba i stranaca
 • Sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku
 • Sastav prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
 • Savjetovanje pri osiguranju i naplati potraživanja
 • Sastavljanje instrumenata plaćanja
 • Sastavljanje isprava radi zasnivanja založnog prava i osiguranja tražbina
 • Zastupanje u stečajnom postupku i postupku likvidacije društva
 • druge usluge

Odvjetničke usluge s područja upravnog prava između ostalog uključuju:

 • Zastupanje u upravnim sporovima i postupcima
 • Zastupanje u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola
 • Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine i postupcima izvlaštenja
 • Zastupanje u općem upravnom postupku pred javnopravnom tijelima
 • Sastav upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima
 • Sastav pravnih lijekova protiv upravnih rješenja i odluka
 • Statusna pitanja stranaca
 • druge usluge

Odvjetničke usluge iz područja obiteljskog i statusnog prava između ostalog uključuju:

 • Vođenje postupka radi razvoda braka
 • Vođenje postupka radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva i majčinstva
 • Vođenje postupka radi izvršavanja roditeljske skrbi (skrbništvo nad djecom, susreti i viđanja s djecom)
 • Ovrhe iz područja obiteljskog prava
 • Vođenje postupka radi zakonskog uzdržavanja
 • Dioba bračne stečevine
 • Imovinskopravna pitanja s osnova braka i odnosa srodstva
 • Sastav ugovora i jednostranih izjava volje s područja obiteljskog prava
 • druge usluge

Odvjetnik za obvezno pravo | Odvjetnik za naknadu štete

Obvezno pravo je skup pravila kojima se uređuju obvezni odnosi, odnosno društveni odnosi u koje pravni subjekti ulaze povodom činidaba.

Odvjetničko društvo pruža sve vrste usluga s područja obveznog prava, koje između ostalog uključuju:
 • Sastav ugovora i jednostranih izjava volje
 • Utuženje novčanih i nenovčanih potraživanja koja proizlaze iz ugovornih i izvanugovornih odnosa obveznopravne naravi
 • Prisilno izvršenje dugovanih tražbina (ovrha)
 • Sastav opomena i zastupanje u izvansudskom ostvarenju potraživanja
 • Tužbe za naknadu imovinske štete (oštećenje stvari, propuštena dobit, prometne nesreće i slično) i neimovinske štete (povrede života i zdravlja, te prava osobnosti – časti, ugleda i drugo)
 • Zastupanje pred trećim osobama u odnosima privatnopravnog karaktera
 • Pravno savjetovanje o svim pitanjima s područja obveznog prava
 • druge usluge

Konzultacije

Kontaktirajte nas

Ukoliko nas želite kontaktirati, možete to učiniti putem kontakt obrasca u nastavku, pozivom na fiksni broj ureda ili slanjem pošte na našu fizičku ili email adresu.

Obratite nam se sa povjerenjem.

Contact Form